Términos y condiciones generales

Términos y condiciones generales

1. Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen

2. Offertes houden geen verbintenis in zolang zij niet onvoorwaardelijk werden aanvaard binnen de maand na de datum van de offerte. Bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging. Behoudens anders overeengekomen, bevatten de in de overeenkomst vermelde prijzen enkel de verkoopprijs van de goederen met uitsluiting van alle andere kosten zoals taksen. De BTW op onze verkopen en prestaties is steeds ten laste van de klant. Alleen de prijzen in voege op het ogenblik van levering zijn van toepassing.

3. De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven deze wordt steeds als streeftermijn beschouwd, omdat zij onderhevig zijn aan heel wat onvoorziene omstandigheden. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot verbreking van het contract, noch tot een vergoeding, noch tot een prijsvermindering.

4. Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende de geleverde goederen of schade schriftelijke gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Het bestaan van een klacht is voor de koper geen voldoende grond om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

5. Indien de prijs van de aangekochte goederen niet volledig is betaald, blijven de goederen onze volle eigendom tot op de datum van volledige betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen draagt en dit vanaf de aflevering ervan.

6. Alle betalingen moeten contant netto op de zetel van de vennootschap gebeuren. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

7. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.